Corporate Koganei Kajinoi Dori

This apartment is not available now.